Menu

Mobning og chikane

Mobning og chikane er når en eller flere personer føler sig krænket og udsat

for ubehageligheder over længere tid. Mobning og chikane har både

person- og arbejdsmæssige konsekvenser.

Se filmen og snak om Mobning i jeres butik

MOBNING OG CHIKANE

Forskellige typer mobning?

 

Måske oplever du ind imellem kolleger eller lederes handlinger som ubehagelige og krænkende. Enkeltvis er disse ikke mobning eller seksuel chikane, men de kan føre til det. De krænkende handlingers varighed og hyppighed er afgørende for, om man kan tale om systematisk mobning eller seksuel chikane.

Mobning bruges om situationer, hvor en person gentagne gange og over længere tid er udsat for handlinger, som vedkommende oplever som krænkende eller sårende. Det er ligegyldigt, om den enkelte har til hensigt at mobbe. Det afgørende er, hvordan personen, det går ud over, oplever situationen.

Normalt taler man om følgende former for mobning:


Konfliktmobning er den mest almindelige form og opstår som følge af uløste konflikter som fx fordeling eller løsning af arbejdsopgaver, forandringer, kulturforskelle og dårlig kommunikation. En konflikt udvikler sig til konfliktmobning, når den ene part over tid fokuserer mere på negative følelser over for den anden, frem for på den egentlige konflikt. Et synligt tegn på konfliktmobning kan være, når den ene part overtager magtkampen og udsætter systematisk den tabende part for negative ytringer eller handlinger.
Følgende kan være årsager til konfliktmobning:

 

 • Uformelle kampe om faglige og sociale positioner hvis man føler sig truet på sin position
 • Forskelsbehandling i fordelingen af opgaver og ansvar
 • Uklar kommunikation om tilrettelæggelse og organisering af arbejdsopgaver
 • Uenighed om måder at løse arbejdsopgaver på
 • For høje krav så den enkelte føler sig presset
 • Manglende information
 • Dårlig omgangstone
 • En kultur, hvor mobning får lov til at foregå


Rovmobning opstår ofte uden grund. Ofrene har intet gjort, og ingen kan forklare mobberens adfærd. Denne form for mobning opdeles i magt-, kontrol-, syndebuk- og strafmobning. Mobbeofferet tilhører måske en minoritetsgruppe eller bliver syndebuk pga. en særligt udsat position på arbejdspladsen. Synlige tegn på rovmobning kan være:

 

 • Handlinger rettet mod personen – gentagen sladder, hån, latterliggørelse, overdrevent drilleri, udelukkelse fra fællesskabet
 • Handlinger rettet mod arbejdet – tilbageholdelse af nødvendig information, usaglig fratagelse af arbejdsopgaver eller ansvar, vedvarende kritik af ens arbejde, overdreven overvågning eller urimelige mål og tidsfrister


Følgende kan være årsager til rovmobning:

 

 • Mobbede tilhører en minoritetsgruppe, som nogle finder uønsket
 • En dominerende kollega eller leder demonstrerer sin magt (magtmobning)
 • Mobbede bliver syndebuk, pga. særlig udsat position på arbejdspladsen, eller når grupper har behov for at få afløb for frustrationer (syndebukmobning)
 • Mobbede har forbrudt sig mod uskrevne normer eller regler (strafmobning)
 • Nogle ønsker, at mobbede skal indordne sig i en eksisterende sub- eller arbejdspladskultur (kontrolmobning)


Chikane er en særlig type mobning. Det kan være sexchikane eller chikane af minoriteter (etniske, politiske, religiøse). Handlinger, der tolkes som seksuelle eller nedsættende, og som foregår over en vis tidsperiode eller har negative konsekvenser, kategoriseres som chikane. Seksuel chikane kan være uønskede berøringer, sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.