Menu

MOBNING OG CHIKANE

Forskellige typer mobning


Begrebet mobning bruges om situationer, hvor en person gentagne gange og over længere tid er udsat for handlinger, som han elle hun oplever som krænkende eller sårende og har svært ved at forsvare sig imod. De krænkende handlingers varighed og hyppighed er afgørende for, om man kan tale om systematisk mobning eller seksuel chikane. Det er ligegyldigt, om hensigten er at mobbe. Det afgørende er, hvordan personen, det går ud over, oplever situationen.

Normalt taler man om følgende former for mobning:


Konfliktmobning er den mest almindelige form og opstår som følge af uløste konflikter som fx fordeling eller løsning af arbejdsopgaver, forandringer, kulturforskelle og dårlig kommunikation. En konflikt udvikler sig til konfliktmobning, når den ene part over tid fokuserer mere på negative følelser over for den anden frem for på den egentlige konflikt. Et synligt tegn på konfliktmobning kan være, når den ene part overtager magtkampen og udsætter systematisk den tabende part for negative ytringer eller handlinger.


Følgende kan være årsager til konfliktmobning:

 

 • Uformelle kampe om faglige og sociale positioner hvis man føler sig truet på sin position
 • Forskelsbehandling i fordelingen af opgaver og ansvar
 • Uklar kommunikation om tilrettelæggelse og organisering af arbejdsopgaver
 • Uenighed om måder at løse arbejdsopgaver på
 • For høje krav så den enkelte føler sig presset
 • Manglende information
 • Dårlig omgangstone
 • En kultur, hvor mobning får lov til at foregå


Rovmobning opstår ofte uden grund. Ofrene har intet gjort, og ingen kan forklare mobberens adfærd. Denne form for mobning opdeles i magt-, kontrol-, syndebuk- og strafmobning. Synlige tegn på rovmobning kan være:

 

 • Handlinger rettet mod personen – gentagen sladder, hån, latterliggørelse, overdrevent drilleri, udelukkelse fra fællesskabet
 • Handlinger rettet mod arbejdet – tilbageholdelse af nødvendig information, usaglig fratagelse af arbejdsopgaver eller ansvar, vedvarende kritik af ens arbejde, overdreven overvågning eller urimelige mål og tidsfrister


Følgende kan være årsager til rovmobning:

 

 • Mobbede tilhører en minoritetsgruppe, nogle finder uønsket
 • En dominerende kollega eller leder demonstrerer sin magt (magtmobning)
 • Mobbede bliver syndebuk, pga. en særlig udsat position på arbejdspladsen, eller når grupper har behov for at få afløb for frustrationer (syndebukmobning)
 • Mobbede har forbrudt sig mod uskrevne normer eller regler (strafmobning)
 • Nogle ønsker, at mobbede skal indordne sig i en eksisterende sub- eller arbejdspladskultur (kontrolmobning)


Chikane er en særlig type mobning. Det kan være sexchikane eller chikane af minoriteter (etniske, politiske, religiøse). Handlinger, der tolkes som seksuelle eller nedsættende, og som foregår over en vis tidsperiode eller har negative konsekvenser, kategoriseres som chikane. Seksuel chikane kan være uønskede berøringer, sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.


Konsekvenser og synlige tegn
Mobning og seksuel chikane har konsekvenser for den person det går ud over, og for arbejdspladsen. Konsekvenser og synlige tegn kan være:


Hos Personen

 • Virker nervøs eller usikker, når arbejdsopgaver skal drøftes
 • Begynder at lave fejl i sit arbejde eller er meget langsom
 • Isolerer sig og deltager ikke i sociale arrangementer
 • Er ofte fraværende/sygemeldt
 • Virker deprimeret og energiforladt
 • Virker irritabel og har kort lunte

 

Vær opmærksom på, at symptomerne er de samme som for stress.


På Arbejdspladsen:

 • I vedligeholder problemer og konflikter fremfor at løse dem
 • Øget udskiftning af personale
 • Øget sygefravær hos de mobbede/chikanerede
 • Tavshed i medarbejdergruppen, når psykisk arbejdsmiljø er på dagsordenen
 • Indikationer på dårlig trivsel i diverse medarbejderundersøgelser
 • Klager eller negative udtalelser om enkeltpersoner eller grupper
 • Manglende vilje til at rapportere om fejl og forsømmelser i arbejdet
 • Faldende produktivitet og effektivitet