Menu

MOBNING OG CHIKANE

FOREBYG MOBNING OG CHIKANE

Sådan skaber du rammer og agerer i dagligdagen:

 

 • Vær en rollemodel – som leder kan du inspirere dine medarbejdere
 • Sørg for god introduktion af nye medarbejdere
 • Sørg for en klar ansvars- og opgavefordeling
 • Sørg for klar og tydelig kommunikation
 • Lyt til medarbejderne og tag henvendelser om mobning alvorligt
 • Understreg at mobning og seksuel chikane ikke er acceptabelt – i en mobbepolitik og i handling
 • Grib aktivt ind, hvis du observerer mobning eller seksuel chikane
 • Hav en åben-dør-politik, og kommuniker det klart ud
 • Sørg for at kunne håndtere og løse konflikter inden det udvikler sig til mobning
 • Sørg for at kunne håndtere mobnings- og chikanesager
 • Sæt fokus på kommunikation, omgangstone og samarbejdskultur


Overordnede tiltag på virksomhedsniveau


Hav de nødvendige kompetencer

Som leder skal du have kompetencerne til håndtering af mobning og seksuel chikane. Mobning tager ofte udgangspunkt i uløste konflikter, så derfor bør du også kunne løse konflikter. Den vanskelige samtale kan desuden være med til at forebygge sager om mobning.


Udarbejd en politik
Udarbejd en politik, som udtrykker arbejdspladsens holdning til mobning og seksuel chikane, og beskriv procedurerne for, hvordan I håndterer sådanne sager.

Når I har en mobbepolitik, kan I handle hurtigt i tilfælde af mobning og chikane. Det er afklaret, hvem der har ansvar for og kompetencer til at løse sagen. Klare formuleringer om procedurer skal fremgå.

Politikken kan indgå som en del af jeres personalepolitik, og I kan fx introducere den på et personalemøde og intranettet. I bør også introducere nye medarbejdere for politikken. For at skabe ejerskab, kan I udarbejde politikken i fællesskab. Den bør indeholde:

 

 • En hensigtserklæring om, at ledelsen ikke accepterer mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, og at alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed
 • Definitionen på mobning og seksuel chikane jf. Arbejdstilsynets definition
 • Henvisning til lov og regler om mobning og seksuel chikane, så alle forstår alvoren i de handlinger, som kan føre til eller er mobning/seksuel chikane
 • Procedurer for, hvordan man håndterer sager om mobning og seksuel chikane
  Proceduren bør indeholde følgende beskrivelser:
  • hvem kan man gå til som impliceret part?
  • hvordan håndterer vi klager?
  • hvordan løser vi mobning/seksuel chikane på uformel vis?
  • hvordan løser vi mobning/seksuel chikane formelt, når en klage foreligger?
  • hvilke konsekvenser har det for mobberen/den der udfører seksuel chikane?
  • hvilken støtte, rådgivning og behandling, kan vi give de implicerede?


Selvom I har en trivselspolitik eller politik om generel adfærd, bør I stadig have procedurer for, hvordan I håndterer sager om mobning og seksuel chikane.


Snak om omgangstone, samarbejde, konflikter og mobning
En god omgangstone og fokus på kommunikation er med til at forebygge mobning og skabe et godt samarbejde. Ofte er vi ikke bevidste om, hvordan vi tiltaler hinanden, hvilke signaler vi sender med kropssprog, eller hvordan vores arbejdsindsats og opgaver påvirker hinanden.
På et personalemøde kan I tale om, hvad mobning er, hvad god og dårlig kommunikation og omgangstone er, og hvordan I får en fælles forståelse for, hvordan I er og bør være over for hinanden. Øget fokus på konstruktiv kommunikation vil føre til færre konflikter og forebygge mobning.