Menu

Konflikter med kollegaer

Konflikter opstår typisk på baggrund af en uoverensstemmelse. Så snart en part

følelsesmæssigt lader sig involvere, er der tale om en konflikt. Her er dialog afgørende.

Se filmen og snak om Konflikter med kollegaer i jeres butik

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

Om konflikter

Vi undgår ikke konflikter. Uoverensstemmelser opstår i det daglige, når to eller flere er uenige om løsningen på et konkret problem. I de fleste tilfælde taler medarbejderne sig til rette, men i andre tilfælde bliver problemerne uoverskuelige. Vi kan derfor ikke forhindre konflikter, men lærer vi at opdage og håndtere dem, bliver de ikke værre.
Uløste konflikter tærer på energien, går ud over humøret, og arbejdsindsatsen. Der er derfor god grund til at lære om konflikter og måden, du håndterer dem.

Misforståelser er udgangspunkt for mange konflikter. Vi kan være grundlæggende uenige om noget og have modsatrettede interesser. Som arbejdsgiver/leder beslutter du, om og hvordan I tager hånd om en konflikt, inden det udvikler sig og pludselig involverer andre. Der er risiko for, at konflikten udarter sig til mobning. Ved at kende til konflikthåndtering og identificere hovedårsagen til konflikten bag, kan du tage hånd om konflikten hurtigst muligt.

Hvad er en ”konflikt”?
En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere personer bliver følelsesmæssigt involveret.
Følgende skal være til stede:

  • Der er altid en sag, som er det uoverensstemmelsen drejer sig om, og som personerne i konflikten er uenige om
  • Det er en konflikt, selvom kun den ene person i konflikten oplever det
  • Konflikt og uenighed adskiller sig fra hinanden ved at mindst én bliver følelsesmæssigt involveret fx bliver vred, irriteret, ked af det. Er man uenige, kan man godt acceptere hinandens forskellige holdninger og diskutere sagen. Konflikten opstår først, når én tager noget personligt og reagerer i fx vrede eller irritation.

Konflikttyper
Konflikter kan opstå på alle arbejdspladser, og der kan være mange forskellige årsager til, de opstår. Ingen konflikter er ens, men du kan forsøge at finde ud af, hvilken form for konflikt der er tale om.

KONFLIKTTYPE HÅNDTERING RESULTAT

Pseudokonflikter

 

Misforståelser og mangelfuld eller fejlslagen kommunikation.

Kendetegnet ved ringe dialog med kold luft eller skænderi.

Et arbejdsklima hvor tillid og samarbejde mangler.

Få alle informationer frem

Lyt og stil åbne spørgsmål for at forstå parternes handlinger.

 

Døm ikke.

 

Diskuter ikke hvem der bærer skylden for misforståelsen.

Genoprettelse af den ægte dialog.

Personlige konflikter

 

Forskellighed samt dybe og ubevidste følelser omkring identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning. Kendetegnet ved følelsesmæssig uenighed. Relationen mellem parterne har taget skade.

Åben kommunikation

 

Lyt og stil spørgsmål, så parterne får mulighed for at fortælle deres version og lytte til hinandens forventninger og behov.

Opnå større gensidig forståelse.

 

For nogle passer kemi eller karaktertræk bare ikke. Man kan forsøge at få samarbejdet til at glide. Det kan ende med, at adskillelse her er den bedste løsning.

Reel konflikt: Instrumentelle konflikter

 

Mål, midler, metoder og procedurer. Fx Hvad skal der gøres? Hvem gør hvad? Hvordan skal opgaven løses?

Dialog

Find saglige kriterier og argumenter til løsning af problemerne.

Løs problemet, så I når til enighed.

Reel konflikt: Interessekonflikter

 

Konflikten drejer sig om, hvilke interesser, der skal tilgodeses, når alt ikke er muligt. Der kan opstå frustrationer, sladder og myter. Kendetegnet ved konkurrence om ressourcerne. Fx fordeling af arbejdsopgaver, kurser, tid og materialer.

Gennem information for at få forståelse for hinandens ønsker.

 

Forhandling gennem reel villighed til at indgå kompromis.

 

Lederens formelle autoritet kan bruges til at afgøre uenigheden.

Parterne får en aftale.

Reel konflikt: Værdikonflikter

 

Kultur, personlige værdier og holdninger.

Gennem dialog. Parterne får talt ud og lytter til hinandens versioner.

 

Lærer at anerkende hinandens forskelligheder og vise respekt for hinanden.

Parterne opnår tolerance og forståelse for hinanden på trods af forskellene.

Tegn på konflikt
Når du er opmærksom på stemningen blandt personalet, kan du fornemme konflikter. Følelserne fylder hos nogle, mens andre undlader at vise reaktioner udadtil. Lyt til sprogbruget – både det verbale og nonverbale, og stol på, at hvis du fornemmer spændinger i luften, så er der nok noget om snakken.