Menu

Stress

Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er

individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Stress skal I håndtere i fællesskab.

Se filmen og snak om stress i jeres butik

STRESS

Forebyg stress


En støttende arbejdspladskultur
Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor I støtter hinanden og har et trygt og tillidsfyldt miljø, hvor I kan tale åbent, ærligt og konstruktivt om problemerne. Ros og påskønnelse har også betydning, men det handler også om, at man har respekt for hinanden og som udgangspunkt kunne sige ”Jeg er OK – du er OK”.

Social støtte kommer fra ledere og kolleger; den kan være psykologisk – ”vi skal nok klare det sammen” – og praktisk i form af konkret hjælp til en arbejdsopgave. . Generelt handler det om at tilpasse sin støtte og ledelse til den enkelte.

Ledelsesformen har betydning for, hvordan der gives feedback og sparring, samt om man sørger for at afstemme krav og forventninger med den enkelte.


Lav en fællesaftale

Vi reagerer forskelligt på stress. Derfor skal I kunne tale åbent om, hvis I oplever symptomer på stress. På baggrund af åben dialog kan I reagere på de forhold, der fører til stress, så den ikke bliver langvarig og skadelig.
Alle ser ikke alt, så du er afhængig af, at den enkelte eller de nærmeste kolleger reagerer. Det kan derfor være en fordel, at:

 

 • føre en åben dør-politik
 • lave en fællesaftale om:
  • at man selv henvender sig, hvis man oplever stresssymptomer
  • at det ikke er et nederlag – det er fornuftigt
  • at man som medarbejder reagerer, når man bekymrer sig for en kollega. Enten direkte til vedkommende eller til lederen – det er ikke at sladre
  • at du som leder tager alle henvendelser seriøst


Lær stresssymptomer at kende og grib ind
Hvis du lærer stresssymptomer at kende, kan du gribe ind tidligere. Stressramte opdager ofte ikke selv symptomerne. Det er en god idé at bede om en samtale, hvis medarbejderens symptomer har været til stede i en periode fx ændret adfærd, hvis der er tegn på, at det fortsætter, og hvis medarbejderen ikke selv aktivt gør noget for at ændre på det, eller selv henvender sig.

Samtalen kan klarlægge, om der er et problem, og om det er arbejdsrelateret eller af privat karakter. Sørg for, at I kan tale uforstyrret og giv dig god tid til at lytte. Udtryk hvad der bekymrer dig. Vær direkte men nænsom. Har du ret i dine antagelser, bør du opfordre medarbejderen til at søge egen læge.

Skab balance mellem krav og ressourcer
Når du kender medarbejdernes ressourcer, kan du tilpasse udfordringerne derefter.
Du forebygger stress, når du kan skabe balance mellem de krav, der stilles og medarbejdernes ressourcer. Forebyggelse sker ved:    

 • Prioritering af opgaver. At stille realistiske og klare målsætninger for arbejdet    
 • Afstemning af forventninger til den bedst mulige opgaveløsning  
 • Klar rolle- og ansvarsfordeling for de enkelte opgaver     
 • Opkvalificering af medarbejderen gennem læring i arbejdet og efteruddannelse    
 • Definering af og fordeling af opgaver. Vurdering af sværhedsgrader og tidsforbrug. Jobbeskrivelser kan være en hjælp    
 • Tilrettelæggelse af arbejdet, så der er mulighed for hjælp og støtte

Lad medarbejderen være i kontrol
Når medarbejderen oplever at have kontrol og indflydelse på sin situation og har de nødvendige kompetencer, kan medarbejderen bedre håndtere belastninger og stress. Det handler om at medarbejderen har indflydelse på sit arbejde og hvordan det udføres.

For at få en følelse af at have kontrol over situationen er det også vigtigt at have klar mål at rette sig efter, og få tilbagemelding på det man laver. Så klar og tydelig kommunikation  samt  anerkendelse og feedback er vigtigt..

Skab en følelse af forudsigelighed
De fleste af os kan desuden bedst lide, at tingene er, som de plejer at være. En ny situation kan opleves stressende, fordi vi mangler erfaring, og derfor kan vi blive usikre.
Relevant information i rette tid om ændringer eller nye tiltag er derfor vigtig i forebyggelsen af stress.


Skab mening i arbejdet
Meningsløshed flytter ofte fokus fra løsningen mod problemet, og man kommer let til at se kravene i arbejdet som belastninger frem for udfordringer. Kroppen går i alarmberedskab og udløser stresshormon.
Medarbejderne skal altså kunne se, hvordan de bidrager til virksomhedens overordnede mål. Brug derfor tid på personalemøde eller informer løbende om, hvordan den enkeltes indsats har betydning for virksomheden.   

Fremhæv når det går fremad
Følelsen af, at det går den rigtige vej, giver tro på, at ting kan lykkes. Derfor er det vigtigt, at ledelsen kommunikerer mål og beslutninger, så den enkelte kan se, at han/hun bidrager til de fastsatte mål. Følelsen af fremdrift hjælper I på vej, når I fejrer små og store succeser.

Overordnede tiltag til forebyggelse på virksomhedsniveau
Stresspolitik
Virksomheden kan vælge at udarbejde en stresspolitik. Skal den have gennemslagskraft, bør den formuleres i tæt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og arbejdsgiver. En stresspolitik signalerer et klart ønske om at forebygge stress, og den er et godt redskab, når stress opstår på arbejdspladsen. Stresspolitikken bør altså både omhandle forebyggelse og handlemuligheder fx:

 • formålet med en stresspolitik
 • definition af stress
 • hvordan man arbejder forebyggende med at reducere stressfaktorer
 • hvordan man opfanger og reagerer på stresssymptomer
 • hvordan både den stressramte, lederen og kolleger håndterer stress
 • hvordan man får en stressramt tilbage på arbejde på en god måde


MUS
Medarbejderudviklingssamtaler holdes årligt mellem leder og medarbejder. I evaluerer arbejdsindsatsen og tager en dialog om fremtidige opgaver, forventninger og faglig og personlig udvikling. Samtalen giver samtidig mulighed for at drøfte evt. stressproblemer, og tale om de forhold i arbejdet, som medarbejderen giver udtryk for stresser ham/hende. Som leder skal du også huske den løbende dialog med dine medarbejdere

APV og kortlægning af psykiske arbejdsmiljø og trivsel

Gennem den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) og andre kortlægninger af psykisk arbejdsmiljø får du indtryk af mulige stresssymptomer blandt medarbejdere.